Ansible Roles (deel 2)

Als je hier beland bent, moet je eerst even de stappen uit deel 1 uitvoeren.
In deel 2 gaan we zorgen dat de nfsserver geïnstalleerd wordt en dat de haproxy in orde gemaakt wordt.
In deel 1 hadden we al een role aangemaakt voor de nfsserver. In de role nfsserver wijzigen we de main.yml in tasks als volgt:

---
# tasks file for nfsserver
- name: Install NFS Server
 yum:
  name: nfs-utils
  state: latest
- name: Disable SELinux
 selinux:
  state: disabled
- name: Disable Firewall
 firewalld:
  service: nfs
  permanent: yes
  state: enabled
 ignore_errors: True
- name: Copy config
 copy: 
  src: exports
  dest: /etc/exports
  owner: root
  group: root
  mode: 0644
- name: Create NFS Directory
 file:
  path: /mnt/nfsserver
  state: directory
  mode: '0777' 
- name:
 service:
  name: nfs-server
  state: started
  enabled: yes

Zoals je kunt zien gebruiken we de copy module om een bestand te kopiëren. Dit bestand wordt gekopieerd vanuit de roles/nfsserver/files directory en ziet er als volgtuit:

/mnt/nfsserver 192.168.57.1/24(rw,sync,no_root_squash)

Dit is het exports bestand voor de nfs server. Dit is alles wat nodig is voor de role nfsserver. Het enige dat nog over blijft is het playbook. Deze maken we aan in ~/ansible/nfsserver.yml en ziet er als volgt uit:

---
- hosts: test3
 become: yes
 name: Install nfsserver
 roles: 
  - role: nfsserver

Nu kunnen we dit playbook runnen om de nfsserver te installeren:

ansible-playbook nfsserver.yml

Vervolgens kunnen we ook de webservers gaan installeren met

ansible-playbook install_webserver.yml

Nu blijft alleen nog de haproxy over.
De role hadden we in deel 1 al aangemaakt nu hoeven we alleen nog de files aan te passen.
Te beginnen met de main.yml in tasks:

---
# tasks file for haproxy
- name: Install HAProxy
 yum:
  name: haproxy
  state: latest
- name: Config
 template:
  src: haproxy.j2
  dest: /etc/haproxy/haproxy.cfg
- name: Set Service
 service:
  name: haproxy
  state: started
  enabled: yes
- name: Disable SELinux
 selinux:
  state: disabled
- name: Disable Firewall
 service: 
  name: firewalld
  state: stopped
 ignore_errors: true

Zoals ook hier te zien is maken we gebruik van een template. Deze is te vinden in roles/haproxy/templates en ziet er als volgt uit:

#---------------------------------------------------------------------
# Global settings
#---------------------------------------------------------------------
global
  log     127.0.0.1 local2   #Log configuration
 
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000        
  user    haproxy       #Haproxy running under user and group "haproxy"
  group    haproxy
  daemon
 
  # turn on stats unix socket
  stats socket /var/lib/haproxy/stats
#---------------------------------------------------------------------
# common defaults that all the 'listen' and 'backend' sections will
# use if not designated in their block
#---------------------------------------------------------------------
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000 
#---------------------------------------------------------------------
#HAProxy Monitoring Config
#---------------------------------------------------------------------
listen haproxy3-monitoring *:8080        #Haproxy Monitoring run on port 8080
  mode http
  option forwardfor
  option httpclose
  stats enable
  stats show-legends
  stats refresh 5s
  stats uri /stats               #URL for HAProxy monitoring
  stats realm Haproxy\ Statistics
  stats auth howtoforge:howtoforge      #User and Password for login to the monitoring dashboard
  stats admin if TRUE
  default_backend app-main          #This is optionally for monitoring backend
#---------------------------------------------------------------------
# FrontEnd Configuration
#---------------------------------------------------------------------
frontend main
  bind *:80
  option http-server-close
  option forwardfor
  default_backend app-main
 
#---------------------------------------------------------------------
# BackEnd roundrobin as balance algorithm
#---------------------------------------------------------------------
backend app-main
  balance roundrobin                   #Balance algorithm
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:\ localhost  #Check the server application is up and healty - 200 status code
  {% for item in ipservers %}
  server {{ item }} check         #Nginx1 
  {% endfor %} 

In dit bestand staat de inlognaam en het wachtwoord plain in. Eventueel kan je dat met ansible-vault nog beveiligen.
Ook kun je zien dat er in het laatste gedeelte gebruik gemaakt wordt van een variabele ipservers. Dit bestand moeten we dus ook nog aanmaken en dat doen we in roles/haproxy/vars/main.yml:

---
# vars file for haproxy
ipservers:
 - ansibletest1 192.168.57.101:80
 - ansibletest2 192.168.57.102:80

Dit bestand kunnen we aanpassen naar gelang er server bijkomen of af gaan.
Tenslotte moeten we nog een playbook aanmaken in ~/ansible/haproxy.yml:

---
- hosts: test3
 become: yes
 name: Install haproxy
 roles: 
  - role: haproxy

Als we nu dit playbook runnen, dan hebben we de haproxy ook geregeld en kun je met de webbrowser naar 192.168.57.103 om te kijken of de pagina die of de nfs share staat het doet.